Skip to content

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Lid 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Beheermaatschappij Jan Zandbergen B.V., gevestigd te Veenendaal, alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen;
Afnemer: de wederpartij van de Leverancier, die de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken en diensten afneemt.
Lid 2
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door Leverancier te leveren zaken als door haar te leveren diensten.
Lid 3
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding, dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de Internationale Kamer van Koophandel laatstelijk gepubliceerde INCOTERMS.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt overeenkomsten met betrekking tot de levering door Leverancier van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende goederen,
deze “algemene voorwaarden” van toepassing.
Lid 2
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor nadere dan wel aanvullende overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, waarbij de toepasselijkheid van deze “algemene voorwaarden” niet nader uitdrukkelijk is ingeroepen.
Lid 3
De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, welke afwijzing Afnemer samen met de acceptatie van de onderhavige voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3: Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst

Lid 1
Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Leverancier vrijblijvend, staan voor de duur van 48 uur open voor aanvaarding door de Afnemer en zijn gebaseerd op levering onder gebruikelijke omstandigheden en in normale werktijden.
Lid 2
Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door Afnemer verstrekte opdracht door Leverancier schriftelijk is bevestigd.
Lid 4
Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van Leverancier zijn voor Leverancier niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door Leverancier worden bevestigd, of Leverancier van diens aanvaarding blijk heeft gegeven door naar Afnemer toe
daadwerkelijk een begin van uitvoering te maken van die afspraken of toezeggingen.

ARTIKEL 4: AARD EN OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

Lid 1
Voor de aard en omvang van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Leverancier, en bij gebreke daarvan de aanbieding van Leverancier bindend.
Lid 2
De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen en diensten die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Lid 3
Aan enige afwijking van of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan van de aanbieding van Leverancier, dan wel zoals deze anderszins aanvankelijk is overeengekomen, is Leverancier niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk tussen partijen overeengekomen, dan wel Leverancier van diens aanvaarding van een dergelijke afwijking of aanvulling blijk geeft door naar Afnemer toe daadwerkelijk een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling te maken. Indien een afwijking of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere
onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen. Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd, is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding.
Lid 4
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan Afnemer aan afwijkingen van een overeengekomen hoeveelheid of gewicht van 1% of minder geen rechten en/ of aanspraken jegens
Leverancier ontlenen.

ARTIKEL 5: PRIJS

Lid 1
De door Leverancier opgegeven respectievelijk overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering franco huis (DDP) en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is opgegeven respectievelijk overeengekomen. Leverancier zal geen vrijstelling van welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij Afnemer aan Leverancier een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting ter hand stelt.
Lid 2
De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen, respectievelijk de overeengekomen prijs of prijzen, zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan Leverancier berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, is Leverancier gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
Lid 3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van Leverancier aangegeven in Euro. Het koersrisico komt ten laste van Afnemer.
Lid 4
Leverancier is gerechtigd om de kosten die voor Leverancier aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, separaat, d.w.z. boven de overeengekomen prijs/prijzen, aan Afnemer in rekening te brengen.
Lid 5
Verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, zoals kratten e.d., blijft te allen tijde eigendom van Leverancier en dient door de Afnemer aan Leverancier te worden teruggegeven. Indien de Afnemer daarmee in gebreke blijft, is Leverancier gerechtigd alle kosten verbonden aan de
vervanging van het betreffende materiaal aan de Afnemer in rekening te brengen. Voor CBL-kratten bestaan die kosten uit de oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met de door Leverancier sedert de terbeschikkingstelling aan Afnemer betaalde bijkomende kosten.

ARTIKEL 6: LEVERTIJD

Lid 1
De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven.
Lid 2
Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Enkele overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen enkel recht op schadevergoeding, ontbinding of opzegging van (een deel van) de overeenkomst.
Lid 3
Leverancier is steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
Lid 4
Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen blijven deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, maar is Leverancier tevens gerechtigd in dat geval de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en volledige
schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haar verbintenis te vorderen. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd de zaken, nadat drie dagen na de aanbieding aan Afnemer zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van die zaken tot maximaal
de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met dien verstande dat Leverancier gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van Leverancier Afnemer anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een en ander onverlet alle andere in dat geval aan Leverancier jegens Afnemer toekomende rechten.
Lid 5
Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, is Leverancier gerechtigd de voor aflevering bestemde zaken aan te wijzen, in welk geval Leverancier, na verwittiging aan Afnemer, nog slechts tot aflevering van deze
zaken verplicht is, onverminderd de bevoegdheid van Leverancier tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden, en onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

Lid 1
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke gebeurtenis of omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
Lid 2
Ingeval van overmacht is verkoper vrijgesteld van al haar verplichtingen jegens Afnemer, zonder daarvoor enige vorm van schadevergoeding (daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade) aan Afnemer verschuldigd te zijn. Ingeval van tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van
het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst opgeschort gedurende maximaal 30 dagen. Na die termijn heeft elk der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder deswege jegens de wederpartij aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

ARTIKEL 8: LEVERING EN AANVAARDING

Tenzij anders overeengekomen zal levering van zaken plaatsvinden franco huis (DDP). Indien Afnemer de te leveren zaken zelf bij Leverancier (of op een door deze aangegeven plaats) afhaalt, vindt levering van zaken af magazijn (EXW) plaats, in welk geval de zaken worden geacht door Leverancier te zijn geleverd en door Afnemer te zijn aanvaard zodra de zaken aan Afnemer zijn aangeboden.

ARTIKEL 9: OVERGANGRISICO

De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf de levering zoals bedoeld in het voorgaande artikel.

ARTIKEL 10: KWALITEIT, KEURING, TEKORTKOMINGEN, RECLAMES

Lid 1
De door Leverancier geleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ter plaatse van de vestiging van Leverancier gelden of beantwoorden aan de tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk anders overeengekomen specificaties.
Lid 2
Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als een tekortkoming aangemerkt.
Lid 3
Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid te onderzoeken.
Lid 4
Reclames dienen onder opgave van redenen schriftelijk binnen 24 uren na levering te geschieden indien de reclame betrekking heeft op zintuiglijk waarneembare gebreken. Dit is een vervaltermijn.
Lid 5
Reclames wegens niet-zintuiglijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk onder opgave van redenen te worden gedaan binnen 10 dagen na levering. Ook dit is een vervaltermijn.
Lid 6
Reclames met betrekking tot de houdbaarheid van producten die zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum kunnen, in afwijking van de vorige leden, worden gedaan tot aan die houdbaarheidsdatum, mits de Afnemer daarbij aantoont dat hij het betreffende producten onafgebroken heeft bewaard conform de aan die houdbaarheidsgarantie verbonden voorwaarden én de betreffende producten zich nog in de originele verpakking bevinden.
Lid 7
Binnen 8 dagen na de in de leden 4, 5 en 6 genoemde meldingen dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd waaruit de juistheid, aard en omvang van de gebreken blijkt, bij gebreke waarvan Afnemer terzake die reclame(s) geen aanspraken jegens Leverancier geldend zal kunnen maken.
Lid 8
Indien Leverancier een reclame van Afnemer aanvaardt, zal Leverancier naar keuze van Leverancier het gebrek kosteloos opheffen door aanvulling respectievelijk vervanging, dan wel Afnemer voor het deel waarop de tekortkoming betrekking heeft, crediteren. Leverancier is tot de in de voorgaande volzin bedoelde verplichtingen slechts gehouden, indien en voor zover Afnemer aantoont dat de gestelde gebreken respectievelijk tekortkomingen het gevolg zijn van aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden. Leverancier is desgewenst gerechtigd een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan alle door Leverancier gewenste medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Leverancier geldend zal kunnen maken.
Lid 9
In geval van een omstandigheid zoals in dit artikel bedoeld, zal Afnemer de met Leverancier gesloten overeenkomst slechts kunnen ontbinden indien Afnemer aantoont dat de gestelde tekortkomingen aan Leverancier zijn toe te rekenen én slechts nadat Afnemer Leverancier een in alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn heeft geboden de gestelde gebreken op aanvaardbare wijze op te heffen, en eveneens slechts indien instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.
Lid 10
Reclames terzake de hoogte van door Leverancier verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 11
Leverancier is jegens Afnemer nimmer aansprakelijk voor schade tot een hoger bedrag dan het bedrag van de koopsom van de geleverde goederen of diensten, daaronder begrepen tevens begrepen eventuele schade aan andere zaken dan de geleverde goederen, letselschade en gevolgschade.
Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle vorderingen van derden op grond van een gebrek in een goed. Afnemer dient zich afdoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s vanaf moment van levering.

ARTIKEL 11: RETOURZENDINGEN

Lid 1
Retourzendingen waarvan de verzendkosten niet door Afnemer op voorhand zijn voldaan worden door Leverancier niet aangenomen. Retourzendingen waarvan de verzendkosten wel door Afnemer op voorhand zijn voldaan, worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door Leverancier aangenomen.
Lid 2
Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt geen aanvaarding door Leverancier in van enige door Afnemer gestelde reden tot retournering.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Lid 1
Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer geleverde zaken, daaronder begrepen reeds betaalde zaken, totdat de koopprijs voor alle geleverde zaken geheel is voldaan.
Lid 2
Indien Leverancier in het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst ten behoeve van Afnemer door Afnemer te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Afnemer ook deze vordering van Leverancier geheel heeft voldaan.
Lid 3
De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Leverancier jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier.
Lid 4
Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag Afnemer de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het in het volgende lid van dit artikel bepaalde.
Lid 5
Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Afnemer verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te
verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Leverancier op Afnemer uit welken hoofde dan ook.
Lid 6
Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.
Lid 7
Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffingsen waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan Leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Lid 8
Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan Leverancier worden verpand op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Leverancier op Afnemer uit welken hoofde dan ook.
Lid 9
Indien Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier tekortschiet of Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal
Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan Leverancier toekomende rechten, waaronder het recht op verrekening met
eventueel door Leverancier geleden schade.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD IN DUITSLAND (EIGENTUMSVORBEHALTEN IN DEUTSCHLAND)

In afwijking van het in het voorgaande artikel bepaalde geldt met betrekking tot door Leverancier aan in
Duitsland gevestigde afnemers geleverde zaken het volgende: (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Lieferanten an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)


Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die dem Lieferanten aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.


Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltswaren entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für den Lieferanten her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine
Ansprüche gegen den Lieferanten.


Bei Verarbeitung eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

ARTIKEL 14: BETALING

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde, dienen betalingen aan Leverancier binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Leverancier. De Afnemer is in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, van de eerste dag nadat de betalingstermijn verstreken is.
Lid 2
De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening.
Lid 3
Indien de Afnemer een machtiging tot (automatische en/of doorlopende) incasso heeft afgegeven is de Leverancier gerechtigd om deze incasso te doen uitvoeren op de eerste werkdag na vervaldatum van de factuur zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.
Lid 4
Leverancier is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
Lid 5
Indien door Leverancier ten aanzien van bepaalde te leveren of geleverde goederen betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Lid 6
De kosten voor rekening van Leverancier, voorgeschoten door Afnemer, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn.
Lid 7
Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met levering voort te gaan, van Afnemer afdoende zekerheid voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichtingen, te verlangen.
Lid 8
Leverancier is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien Afnemer in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, en onverminderd de in dat geval overigens aan Leverancier toekomende rechten.
Lid 9
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van Afnemer in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere
facturen onbetaald zijn gebleven, de betalingen in de eerste plaats in mindering strekken van de hoofdsom van de factuur van oudste datum.
Lid 10
Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is Afnemer van rechtswege in verzuim en aan Leverancier zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der onbetaalde factuur/facturen een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag.
Lid 11
Indien Afnemer ingevolge het in lid 10 van dit artikel bepaalde in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Leverancier op Afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Lid 12
In geval van betaling door middel van wissels en cheques komen wissel- en chequekosten ten laste van Afnemer. Hetzelfde geldt voor kosten van remboursement.

ARTIKEL 15: BUITENGERECHTELIJKE EN GERECHTELIJKE KOSTEN

Alle door Leverancier in verband met de invordering van vorderingen op Afnemer te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato
van de waarde van de anderszins van Afnemer te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 150,– zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat Leverancier te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de te vorderen hoofdsom(men) met rente, dan wel over de waarde van de anderszins van Afnemer te vorderen prestatie. Indien de Afnemer niet tijdig overgaat tot afname, en Leverancier deswege gehouden is tot opslag, zullen aan Afnemer -náást voornoemde buitengerechtelijke kosten- bewaarkosten in rekening worden gebracht. De bewaarkosten en financieringskosten bedragen € 0,02/kilo/dag.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

Lid 1
Behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld en behoudens indien en voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht.
Lid 2
Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 3
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geval van een eventuele aansprakelijkheid van Leverancier een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zijn beperkt tot de met Afnemer bij de overeenkomst overeengekomen prijs excl. BTW, met dien verstande dat, indien
de overeenkomst betrekking heeft op deelleveringen, of Leverancier gebruik heeft gemaakt van haar recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden, in dat geval een op Leverancier rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot de op dat deel van de overeenkomst betrekking hebbende prijs, waarmee het schadegeval ten nauwste samenhangt, met dien verstande dat een verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot € 25.000,–.
Lid 4
Afnemer dient binnen bekwame tijd na ontdekking van schade daarvan schriftelijk mededeling aan Leverancier te doen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake die schade geen aanspraken meer jegens Leverancier geldend zal kunnen maken. Tevens dient Afnemer in dat geval aan Leverancier alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek door Leverancier naar aard, omvang en oorzaak van de gestelde schade, op straffe van
verval van eventuele aanspraken van Afnemer op Leverancier terzake die schade.
Lid 5
Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van Afnemer op Leverancier één jaar na het ontstaan van schade of een begin daarvan.

ARTIKEL 17: ALGEMENE LEVENSMIDDELEN VERORDENING

Afnemer is verplicht zich terzake de door Leverancier geleverde zaken stipt te houden aan alle verplichtingen die voor Afnemer voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en daarop geënte
regelgeving. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Afnemer zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt.

ARTIKEL 18: BEWIJS VAN ADMINISTRATIE

Behoudens het bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie van Leverancier voorkomende gegevens beslissend.

ARTIKEL 19: OPSCHORTING EN ONTBINDING

Lid 1
Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is Leverancier gerechtigd, indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst, indien aan
ernstige twijfel onderhevig is of Afnemer aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van Afnemer, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, dan wel beslag ten laste van Afnemer, hetzij zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Leverancier op vergoeding van de door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
Lid 2
In geval van ontbinding, zoals in het voorgaande lid bedoeld, wordt de aan Leverancier verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en van de door de Leverancier nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
Lid 3
Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die Leverancier op dat moment op Afnemer heeft terstond volledig opeisbaar zijn.

ARTIKEL 20: INTEGRITEITSVERKLARING

Lid 1
Het is Afnemer niet toegestaan om bij Leverancier betrokken goederen te leveren aan door de Europese Unie gesanctioneerde landen of personen.
Lid 2
Het is niet toegestaan om personen werkzaam bij of voor Leverancier geld of goederen aan te bieden die een bedrag van € 50 overschrijden, behoudens vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Leverancier.

ARTIKEL 21: NEDERLANDSE TEKST BINDEND

Indien de onderhavige algemene voorwaarden tevens in een buitenlandse taal zijn of worden opgemaakt, zal in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de betekenis en/of interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie van deze algemene voorwaarden steeds beslissend zijn.

ARTIKEL 22: (PARTIËLE) NIETIGHEID

Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

ARTIKEL 23: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

Lid 1
Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, met dien verstande dat voor zover een levering ziet op een in Duitsland gevestigde afnemer voor wat betreft het
in artikel 13 van deze algemene voorwaarden bepaalde Duits recht van toepassing is.
Lid 2
Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, onverminderd het recht van Leverancier om Afnemer voor de volgens de gewone regels van het recht bevoegde rechter te dagen.